16-10-2018
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KURYŁÓWCE
Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce, 37-303 Kuryłówka 527 reprezentowany przez Dyrektora.
2. W sprawach związanych z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych przez e-mail: iodo@gokkurylowka.pl, numer tel.: 172438049 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.
3. Celem przetwarzania danych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce, jest wykonywanie podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi (m.in. organizacja wycieczek, wypoczynku, imprez, zajęć i warsztatów edukacyjnych, etc.) zgodnie z art. 6 ust. 1.
4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
5. Kategorie wymaganych danych osobowych:
– imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr pesel, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, wizerunek;
– w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia danymi uzupełniającymi będą: imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), adres i numer telefonu rodziców (prawnych opiekunów).
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz konsekwencją braku zgody będzie odmowa udziału w formach działalności, które wymagają podania powyższych danych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz za pomocą edytora tekstu lub grafiki.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.