16-10-2018
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ORAZ KLAUZULA RODO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KURYŁÓWCE

 

Wstęp

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gokkurylowka.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-29.

Deklaracja dostępności strony internetowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

Pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt.

Posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane dla programistów, opisują schemat dokumentów.

Niektóre elementy wchodzące w skład struktury strony są analizowane pod kątem możliwych usprawnień.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

Odświeżenie strony za pomocą skrótu: ctrl + F5

Powiększanie czcionek za pomocą skrótu: ctrl+,

Pomniejszanie czcionek za pomocą skrótu: ctrl-,

Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:
• Język stron serwisu – prawidłowo określony w kodzie strony;
• Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec;
• Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie;
• Pułapki klawiaturowe – wykluczone;
• Nagłówki – prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści;
• Listy – prawidłowo użyte w całym systemie;
• Fokus oraz tabindex – prawidłowo dostosowane;
• Kontrast – wymaganie spełnione; zaimplementowana możliwość zwiększania kontrastu w pasku bocznym strony;
• Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl- oraz użycie funkcji zaimplementowanej po kliknięciu w piktogram wózka inwalidzkiego po lewej stronie ekranu.
• Rozdzielenie struktury i wyglądu – wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS;
• Zgodność ze standardami – usunęliśmy większość błędów składniowych HTML;

Oświadczenie sporządzono dnia: 15.10.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Pierczyk, iodo@gokkurylowka.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 172438049. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce znajduje się w centrum miejscowości pod adresem 37-303 Kuryłówka 527. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów osobowych, do Ośrodka można również dojechać komunikacją zbiorową, przystanek znajduje się naprzeciwko siedziby GOK.

Klienci z szczególnymi potrzebami mogą skorzystać z parkingów znajdujących się przed i za budynkiem GOK w Kuryłówce, na których wyznaczono specjalne miejsca postojowe.

Do budynku prowadzą dwa wejścia, wejście główne od parkingu przy drodze powiatowej i drugie od parkingu za budynkiem GOK. Dla osób korzystających z oferty i gości przeznaczone jest wejście główne. Wejście główne nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy wejściu głównym dla osób ze szczególnymi potrzebami zamontowany jest dzwonek, który przywołuje pracownika przeszkolonego do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście drugie za budynkiem GOK jest dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku zamieszczono informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny oraz głosowy poprzez dostęp alternatywny. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla

Budynek GOK nie posiada toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku GOK można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W GOK nie posiada pętli indukcyjnych, pętla znajduje się na wyposażeniu Urzędu Gminy w Kuryłówce, który deklaruje udostępnienie w razie zaistnienia takiej potrzeby.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KURYŁÓWCE
Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce, 37-303 Kuryłówka 527 reprezentowany przez Dyrektora.
2. W sprawach związanych z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych przez e-mail: iodo@gokkurylowka.pl, numer tel.: 172438049 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.
3. Celem przetwarzania danych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce, jest wykonywanie podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi (m.in. organizacja wycieczek, wypoczynku, imprez, zajęć i warsztatów edukacyjnych, etc.) zgodnie z art. 6 ust. 1.
4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
5. Kategorie wymaganych danych osobowych:
– imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr pesel, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, wizerunek;
– w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia danymi uzupełniającymi będą: imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), adres i numer telefonu rodziców (prawnych opiekunów).
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz konsekwencją braku zgody będzie odmowa udziału w formach działalności, które wymagają podania powyższych danych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz za pomocą edytora tekstu lub grafiki.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Skip to content