15-11-2018
RADOSNA NIEPODLEGŁOŚĆ

„Polska-Ojczyzna…

Kraina, która się w sercu zaczyna”

 

            W dniu 9 listopada 2018 roku  w Szkole Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówce uroczyście świętowaliśmy  odzyskanie niepodległości przez Polskę. Ciesząc się z 100. rocznicy tego wydarzenia,  postanowiliśmy w tym roku obchodzić to święto inaczej niż zwykle. Inaczej, tzn. radośniej i wspólnie z naszymi sąsiednimi szkołami: Szkołą Podstawową im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli i Szkołą Podstawową w Dąbrowicy. Międzyszkolną uroczystość realizowano w ramach projektów: Godność, wolność, niepodległość oraz Co zaborcy podzielili, mieszkańcy Kuryłoweckiej Ziemi połączyli.

Uroczystości rozpoczęły się  o godzinie 900 w kościele parafialnym w Tarnawcu, gdzie odprawiono Mszę św. w intencji Ojczyzny. Następnie udaliśmy się do szkoły  w Kuryłówce, gdzie została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona patronowi naszej szkoły. Przypomniano też życiorys Franciszka Kyci. W czasie przerwy mogliśmy obejrzeć niezwykle interesującą ekspozycję Życie codzienne w okresie międzywojennym wykonaną w ramach ww. projektów. 

            Potem udaliśmy się do sali gimnastycznej. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu  (w ramach gminnej akcji „Rekord dla Niepodległej”) Pan Miron Czarniecki – dyrektor szkoły powitał zaproszonych gości, wśród których m.in. byli: Pan Tadeusz Halesiak – Wójt Gminy Kuryłówka, Pani Agnieszka Wyszyńska – Wójt elekt, księża – Piotr Babijczuk, Stanisław Sroka, Witold Capłap, Damian Dec, Przew. Rady Gminy Pan Stanisław Kotulski, Pani Małgorzata Leja – dyrektor GZOS, Pani Alicja Kycia – dyrektor GOPS, Pan Leszek Połeć – dyrektor GOK, dyrektorzy szkół z terenu gminy oraz przedstawiciele rodziny Franciszka Kyci. Na początek  głos zabrała Pani Agnieszka Wyszyńska – Wójt elekt, a następnie Pani Małgorzata Leja. Po przemówieniach  nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły. Najpierw ksiądz Damian Dec poświęcił sztandar, później Pan Tadeusz Halesiak – Wójt Gminy Kuryłówka przekazał go Panu Mironowi Czarnieckiemu – Dyrektorowi szkoły, który z kolei wręczył go uczniom. Po prezentacji sztandaru przedstawiciele klas złożyli ślubowanie. Zakup sztandaru i tablicy współfinansowany był ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, na wniosek złożony przez dyrekcję szkoły.

            Następnie  rozpoczęła się część artystyczna, w której zaprezentowały się wszystkie szkoły podstawowe z naszej gminy. Jako pierwsza swój program artystyczny przedstawiła Szkoła Podstawowa im. Franciszka Kyci w Kuryłówce. Po przypomnieniu bolesnych wydarzeń z kart naszej historii usłyszeliśmy pieśń Marsz Sybiraków. Droga do wolności była długa, prowadziła przez Syberię. Polacy nigdy nie pogodzili się z obcym panowaniem. Na początku XX wieku powstała sytuacja niezwykła. Skłócone państwa zaborcze walczyły ze sobą… 11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa. Wszyscy zaborcy przegrali wojnę. Odrodziło się państwo polskie – II Rzeczpospolita. Historia ta w symboliczny sposób została przedstawiona w tańcu z flagami w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Widowisko nawiązywało do utraconej niepodległości, trzech zaborów oraz odzyskania wolności w listopadzie 1918 roku. Następnie wysłuchaliśmy pieśni o bohaterze ziemi rzeszowskiej, zaufanym żołnierzu Marszałka Józefa Piłsudskiego – pułkowniku Leopoldzie Lisie – Kuli, który zginął w 1919 roku podczas odsieczy Lwowa przeciwko wojskom ukraińskim. Później obejrzeliśmy przedstawienie w formie teatru  cieni ukazujące życie Franciszka Kyci – naszego patrona. Inscenizacja wzruszyła wielu odbiorców. Za pomocą symboli, gestów, dźwięków muzyki, światła zostały ukazane najważniejsze,  najbardziej poruszające  momenty z życia patrona szkoły.

            Następnie oddaliśmy głos przedstawicielom Szkoły Podstawowej im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli, którzy przybliżyli nam postać swojego patrona – patriotę i niezłomnego budowniczego szkoły w tej miejscowości.

W dalszej części akademii uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy zaprezentowali swój taniec z flagami, a potem obejrzeliśmy przedstawienie ukazujące postać księdza Stanisława Szpetnara – założyciela Szkoły w Kolonii Polskiej oraz niestrudzonego obrońcę polskości.

Prowadzący podkreślili, że dzięki odwadze walczących o wolność Polski i zaangażowaniu m. in. takich ludzi, jak wspomniani bohaterowie, możemy żyć dzisiaj w wolnym, pięknym kraju i cieszyć się z dobra wspólnego – naszej Małej Ojczyzny.

            Na tym zakończyła się część oficjalna akademii. Następnie rozpoczęło się wspólne, radosne śpiewanie pieśni patriotycznych. Przed każdą piosenką zostały podane informacje, które przypominały wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości. Pieśni te pozwalały przetrwać trudy walki, dodawały otuchy, rozweselały. Były to utwory znane, a także te mniej znane lub zapomniane. Wspólnemu śpiewaniu przewodził chór złożony z uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Wspólnie zaśpiewaliśmy m. in. następujące piosenki: „Pierwsza Kadrowa”, „My, Pierwsza Brygada”, „List do cara”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Ciężkie czasy legionera”, „Białe róże”, „Czerwone słoneczko”. Uroczystość zakończył wymowny utwór „Niepodległa – niepokorna”.

Uroczystość w Szkole Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówce przygotowali: Joanna Serkiz, Małgorzata Sztyrak, Małgorzata Kordas, Grażyna Marczak, Waldemar Fus i Mateusz Pęcak.

                                   Autor tekstu: Szkoła Podstawowa i. Franciszka Kyci w Kuryłówce

http://gokkurylowka.pl/galeria/galeria-2018/gallery/szkolne-obchody-100-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci-kurylowka-2018/