13-02-2018
LKS ZŁOTSAN KURYŁÓWKA

 

Dnia 24.02.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze LKS Złotsan Kuryłówka. 
Zebranie rozpoczął ustępujący prezes Robert Staroń, który powitał zaproszonych gości i zgłosił na przewodniczącego zebrania Leszka Połcia, a na protokolanta Wiesława Gorącego, wobec braku sprzeciwu z sali dalszą część zebrania poprowadził wybrany przewodniczący. Podczas obrad dokonano sprawozdania i oceny z działalności sportowej i finansowej klubu, natomiast Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek o udzielenie Absolutorium Zarządowi LKS Złotsan za okres sprawozdawczy.

W zebraniu uczestniczyło 33 osoby, najważniejszym punktem spotkania był wybór nowych władz LKS Złotsan na kolejną 2 letnią kadencję. Po zgłoszeniu kandydatów, osoby zgromadzone na sali przystąpiły do tajnego głosowania, Komisja Skrutacyjna w składzie: Marcin Bazan, Łukasz Gorący po przeliczeniu głosów ogłosiła, że stanowiska w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej LKS objęli:

Zarząd:

Robert Staroń – prezes zarządu,
Mirosław Pietrycha -wiceprezes,
Tomasz Kotulski – wiceprezes ds. finansowych, 
Mariusz Kyc – sekretarz,
Tomasz Maruszak – członek zarządu.

Komisja Rewizyjna:

Wiesław Borek – przewodniczący

Dawid Bucior – sekretarz

Tomasz Baj – członek

W imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce gratuluję nowo wybranym władzom, życzę licznych sukcesów w działalności organizacyjnej i sportowej.